Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı

Sonuç Bildirgesi

 

Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubunun çağrısı üzerine 17-18 Aralık 2005 Tarihinde geniş bir katılımla Diyarbakır' da Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısının Katılımcıları, çalışmalarını tamamlayarak aşağıdaki sonuç bildirisini kamuoyuna yayınlamayı kararlaştırmıştır.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı, Kürt Toplumunun ortak paydalarını ortaya çıkarmak, Kürt vicdanını daha duyulabilir kılmak ve birlik sürecine hizmet etmek hedefiyle toplanmıştır. Toplantı katılımcılarının da önemli bir çoğunluğu bu temelde görüşlerini dile getirmiştir.

 

Kürtler, bırakın çözümün tarafı olmayı, çözümle ilgili görüşlerini, hatta sorunları bile dile getirmede hep dışlanmış ve reddedilmişlerdir. Bunun temel nedenlerinden biri egemenlerin ret, inkar ve asimilasyon politikalarıdır. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti' nin üniter devlet yapılanması da sürecin giderek olumsuzlaşmasına ve sorunların katlanarak günümüze kadar taşınmasına hizmet etmiştir. “tek devlet-tek millet-tek dil' politikası ile Osmanlı İmparatorluğu' nun bakiyesi üzerinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti, Kürt halkının tüm haklı taleplerini göz ardı etmiş, talepler her dile getirildiğinde de büyük katliamlara girişmekten çekinmemiştir.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısının Katılımcıları, egemenlerin bu baskıcı ve asimilasyonalist politikalarını ve onun sonucu olan üniter devlet yapılanmasını reddeder; bu temelde, Kürt sorununun özünün, Kürt halkının kendini hukuksal, yönetsel ve siyasal olarak özgürce ifade etme ve kendi topraklarında yönetme hakkı başta olmak üzere diğer dünya halklarıyla tam hak eşitliği temelinde haklara sahip olma sorunu olduğunun altını bir kez daha çizer. Nihai olarak bu kararı verecek olan Kürt milletinin kendisidir.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı Katılımcıları, birlik sorununu da gündemine olarak tartışmıştır. Birliğin model ve esaslarına yönelik dile getirilen görüşlerde tüm konuşmacılar, sorunun yakıcılığına dikkat çekmişlerdir. Öte yandan, özellikle ulusal taleplerin dile getirilmesinde yaşanan gerilemenin önemli bir açmaz olduğuna dikkat çeken Katılımcılar, hem bu açmazın aşılmasında hem de Kürt toplumunun diğer ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerinin dile getirilmesinde birliğin elzem olduğunu belirterek bu konuda farklı önermelerde bulunmuşlardır. Bu temelde Kürt Ulusal Demokratik Birlik çalışmalarının devam ettirilmesinin yararına dikkat çeken Katılımcılar, yeni oluşacak “Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu” tarafından birliğin esaslarının ve çalışma yöntemlerinin tartışılarak programatize edilmesini ve önümüzdeki süreçte kendilerine yeniden sunulmasını kararlaştırmıştır.

 

Kürt milletinin acil çözüm gerektiren yaşamsal önemdeki sorunlarının da tartışıldığı toplantıda, Katılımcılar, başta Kürtlerin varlığını ve ulusal haklarını güvence altına alan demokratik bir anayasanın yapılması olmak üzere diğer yasaların da yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Ancak bunun sağlanması durumunda geçmişteki acılı sürecin neden olduğu yaraları iyileştirmek için adımlar atılması mümkündür.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı Katılımcıları, yeni oluşacak “Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu “ nun hedefinde pratik işleyişi gerektiren görev ve sorumlulukların da olması gerektiğine inanmaktadır.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik çalışmaları, dar anlamda bir siyasi oluşum yaratma amacına hizmet etmekten öte, yakın düşünen Kürt Yurtsever Şahsiyetleri ve siyasi dinamikleriyle birlikte birliğin örülmesine ve diyalogu geliştirmeye hizmet etmeyi amaç olarak önüne koyar. Bu amaçla Kürt toplumunu bilgilendirmek ve en geniş kesimleri sürecin içine çekmek için çalışmalar hızlandırılacak, gerekirse uygun eylemlikler düzenlenecek; yeni oluşacak “Kürt Ulusal Demokratik Çalışma Grubu” aynı zamanda bu çalışmaları da organize edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında müzakerelerin başladığı bir dönemde, müzakerelerin Kürtler açısından anlamı ve olası sonuçları da gündeme taşınmalı ve tartışılmalıdır.

 

Kürt, Türk ve Dünya Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

 

Kürt Ulusal Demokratik Birlik Toplantısı Katılımcıları