SERHAT ABA

HAK-PAR PM ÜYESİ

Hak-Par Çalışma Programı Önerileri

 

A - PARTİ İÇİ ÇALIŞMALAR

1- ÖRGÜT YAPIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Amaç: Ülke genelindeki örgütlü alanlarımızı daha da genişletmek, örgütlülüğümüzü nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek, örgütümüzün olmadığı illeri, ilçeleri mobil heyetlerle ziyaret etmektir.

2- ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ, YENİ ÜYELER KAYIT ETMEK

Amaç: Partimizin Tüzüğünde

“ ÜYELİK

Yasalarca partiye girmeye engeli olmayan, partinin tüzük ve programını onaylayan, ödentisini her ay düzenli ödemeyi kabul eden her vatandaş partiye üye olabilir. Üyelik için, ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek ayrımı gözetilmez.

“FAHRİ ÜYELİK

Parti, özel katkısı olabilecek ve asil üye olamayan kişilerin de çalışmalara katkısının alınması için, fahri üyeler kaydedebilir. Bunun için PM, fahri üyelerin hangi organlar tarafından ve nasıl saptanacağını; fahri üyelerin çalışma biçimlerini bir yönetmenlikle saptar.”

Partimizin güçlenmesi üyeliklerin ve fahri üyeliklerin artması ile olacaktır. Elden geldiğince üye kayıtlarını güncellemeye ve yeni üye kaydetmeye çalışmalıyız bu konuda birey ve topluluklarla temasa geçmeliyiz.

3- PARTİ İÇİ TOPLANTILAR

Amaç: Partimizin mensuplarının birbirlerini daha çok anlamaları ve kaynaşmaları için gerek politik gerek politik olmayan Parti içi toplantılar yapılmalıdır. Birlikte iş yapabilme yöntemleri geliştirilmeli bunlar için seminerler düzenlenmelidir.

4- YAYINLAR

Amaç: Parti içi komisyonlar tarafından hazırlanan ve parti dışı bilimsel toplantılar ile şekillenen temel politikalarımızdan çalışmaları tamamlanmış olan, Toplumsal Barış Programı, Tarım Programı, Yoksulluğu Yenme Programı, İstihdam Programı, Eğitim Programı ile diğer tamamlanacak programların kitap veya kitapçık şeklinde bastırılarak dağıtılmasıdır.

5-PLATFORMLAR

Amaç: Konut, Kentleşme, Sağlık, Enerji, Çevre, Vergi ve diğer Parti temel politikalarımızın saptanması için parti çalışma atölyeleri kurmaktır.

6-KADIN VE GENÇLİK MECLİSLERİ KURULTAYLARI

Amaç: . 1.) Partimizin programında kadın için

 “ Ülkemizde kadın; eğitim, kültür, politika, sanat ve benzeri siyasal ve toplumsal tüm alanlar-da ikincil konumdadır. Partimiz, cinsiyetçi ideoloji ve tutumlardan kaynaklanan ve yüzlerce yıla dayanan bu durumun değişmesi için tüm hayat alanlarında pozitif ayrımcılık ilkesinin işletilmesi gerektiğine inanır.”

“  Hukuksal düzende kadını erkeğe tabii kılan tüm yasalar değiştirilecek, bunların maddi yaşam içinde uygulanabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.”

2.) Gençlik için

“Gençlik Toplumun Geleceğidir ”

  Hak ve Özgürlükler Partisi , çocuk ve gençliğin ülkenin geleceği olduğuna inanır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni esas alarak; onlara iyi bir eğitim, sağlıklı bir yaşam ve güvenli bir gelecek temin etmek için her tür yasal önlemleri alır ve gereklerini yerine getirir. Merkezi ve yerel yöne-timler, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yoksul, kimsesiz ve sokak çocuklarına sahip çıkacak ve bunların yararlı birer yurttaş olması için önlemler alacaktır.

  Anadilde eğitim, çocuk ve gençlerin aile, çevre ve okulla ilişkilerinde etkili ve kişilik yapılarının oluşmasında belirleyicidir. Partimiz, eğitim politikalarının uygularken bu durumu gözetecektir.”

Tespit eder ve yapacaklarını söyler. Bu sebeple, bu dönem içinde Kadın ve gençlik çalışmalarına daha çok önem vermeliyiz. Kadın ve gençlik komisyonlarını oluşturmalı ve işlevsel kılmalıyız. Gençlik ve kadın komisyonlarımız kendi içinde kadın ve genlik kolları biçimde şekillenmeli kendi eylem programını oluşturmalıdır.

İl ve İlçe örgütlerinde pozitif ayrımcılık ilkesine dayanılarak Gençlik ve Kadın kotaları konulmalıdır.

7-GENEL MERKEZ BASIN BÜROSUNUN OLUŞTURULMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Amaç: .Halkımız Partimizin görüşlerinin tam olarak bilmemektedir. Ne istediğimizi, neyi hedeflediğimizi kitlelere tam olarak ulaştıramıyoruz, halkımız istediklerimiz konusunda doğru bilgilere sahip değil. Basın tekelleri haberlerimizi zaman zaman vermekle birlikte, istedikleri gibi ver4mektedirler bu sebeple; İnternet basını, mahalli basını…. Haberlerimizin halkımıza mümkün mertebe ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmanın oluşması için basın büromuzun oluşmasını sağlamak ve bunu her geçen gün güçlü kılmak zorundayız.

                                         B –PARTİ DIŞI ÇALIŞMALAR

1-SEÇİMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.1 Seçim Bildirgelerinin hazırlanması

1.2 Seçim Propaganda malzemelerinin belirlenmesi

1.3 Sandık görevleri için eğitim seminerleri

inde seçim sandıklarında görev alacakların nasıl davranacaklarına özelikle de eğer eski sistem kullanılacaksa bağımsız aday pusulalarının nasıl kullanılacağı konusu için seminerler düzenlenilmelidir.

1.4 Etkili Adayların tespiti

Etkili adayların tespiti

1.5 Miting ve Propaganda çalışmaları

2.ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

2.1 Toplantılar

2.2 Mitingler

2.3 Sempozyum ve Konferanslar

Gençlik hak ve özgürlükleri

Gençliğin fiziksel ve ruhsal gelişmesine, örgütlenmesine, spor etkinliklerine, eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne ağırlık vermek, sosyal alanlar yaratmak. Gençliğin siyasal ve toplumsal yaşama etkin katılımını sağlamaya çalışmak, bunun için önlemler almak

Kürdistan'ın diğer parçalarıyla ilişkiler

Kürt ulusunun kendi geleceğini özgürce tayin hakkı demek, aynı zamanda bütün parçaların bağımsız bir devlet çatısı altında birleşme hakkı anlamına gelir. Bağımsız birleşik Kürdistan, çok özgün bir gelişme olmadığı sürece, somut olarak, Kürdistan'ın birden fazla parçasının kurtulması halinde gündeme gelebilir. Bu inançtan hareketle partimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, diğer parçalardaki ulusal kurtuluş mücadelesini destekler.

Partimiz, diğer parçalardaki yurtsever örgütlerle karşılıklı dayanışma ve işbirliği politikası izler; her dönemde bunun uygun biçim, yöntem ve araçlarının yaratılması için çalışır.

Türkiyeli demokratik güçlerle ilişkiler

Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin, Kürt halkını ve ulusal demokratik güçleri dolaysız etkileyen bir sorun olduğunun bilincinde olan partimiz, bu mücadelenin başarısı için üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirir ve bu çerçevede Türkiye sosyalist, devrimci, demokrat ve Kürt sorununda duyarlı diğer muhalefet güçleriyle birlik ve dayanışmanın gereğine inanır.

Güncel politik istemler

Kürtçe radyo-TV, basın-yayın ve eğitim-öğretimin önündeki engellerin kaldırılması ve bu konuda devletin üzerine düşen desteği sağlaması,

 

Tüm politik tutukluların koşulsuz özgürlüklerine kavuşması, yurt dışına politik nedenlerle gitmek zorunda kalanların ülkelerine özgürce dönmelerinin önündeki engellerin kaldırılması

 

Şehir, köy ve mezralara Kürtçe isimlerinin geri verilmesi ve çocuklara Kürtçe isim vermenin önündeki fiili ve yasal engellerin ortadan kaldırılması, yerinden zorla göçertilenlerin şimdiye kadar uğradıkları maddi zararların faizi ile birlikte geri verilmesi, asimilasyon politikasının ürünlerinden biri olan koruculuk sisteminin kaldırılması ve bunlara iş alanlarının yaratılması…

 

Federasyona bakış ve tanımı

Federalizm özerklik ve katılım arasında etkin bir denge kurmayı amaçlar. Federalizmin ilkeleri arasında demokrasi ve insan haklarına saygı, çeşitlilik ve hoşgörü, çoğulculuk ve özerklik, verimlilik ve katılım bulunmaktadır. Yani kurumsal bir çerçevede farklı kültürlere sahip toplumların bir arada yaşadığı bir bölgenin organizasyonunu anlatmaktadır. Böyle bir yapının düzgün işleyebilmesi demek, yetkilerin ulus üstü ile bölgesel, ulusal ve yerel düzeyler arasında paylaşımının yapılması demektir. Bu da daha fazla verimlilik ve alınan kararlarda yerel unsurlara saygı göstermesi anlamına gelir. Çok katmanlı bir siyasi yapının varlığı, hükümetin farklı düzeylerine vatandaşların daha fazla katkı göstermesi anlamına gelir.

.Bir ülkede birden fazla milletin bulunduğu durumlarda federalizm kurtarıcı bir unsurdur.

 

Federasyon modelinde birbirlerini merak etmeyen kendi özerk kurumlarına sahip milletler yaşamaktadır.Her millet kendi dilini konuşur,kendi siyasi partisine oy verir,kendi medyasını takip eder yani tamamen bağımsızdır.Eğitim tamamıyla kendisine özerktir kendi diliyle eğitim görür.

 

Federal devletlerde her topluluk ve bölge kendi yasama meclisine (parlamentosuna) ve kendi yürütme otoritesine (hükümet)sahiptir.

13.12.2006

 

 

 

                HAK-PAR PM ÜYESİ

                SERHAT ABA